סימניות

משחק כדורים אנרגטיים באינטרנט

                                  Bouncing Balls קחשמ

כדורים אנרגטיים (Bouncing Balls):

!ריחמ לכב דורשל הרומאש ,ךלש חדקאה ברקתהל הגרדהב םהו םוצע סמוע ףוחדי םהילעמ לכ !םירודכה בור תא סורהי יכ םתוא קורזל בוט יכה ןכיה תוריהמב טילחהל ךירצ התאו םיזג
" "