סימניות

משחק סונייקואה העוב באינטרנט

                                  Bubble Ocean קחשמ

סונייקואה העוב (Bubble Ocean):

.םיב חקלתהל לוכי העובה​​ סונייקואה לש יתימאה םיה ברק ,םיעגר המכ ךותב .חוטב םוקמב ץירשהל םילודג םיגדל וחינה אלו הלוחכה הנוגלב תינושה לכ תא ושבכ םינט .תוינועבצ תועוב תבכרומה ,וז הנגה דימ ריסהל ךרוצ שי .םיעבצ השולש לש תונטק תועוב הרוי רשא ,םימל תחתמ טועמ םע תושעיהל לוכי הז .ההז עבצ לש םירודכ םע םוקמל ידעלב ןפואב ותוא חולשלו ךלש קשנה אוה רודכה עבצ המ
" "