סימניות

משחק טמושו םימתכ באינטרנט

                                  Blobs Plops קחשמ

טמושו םימתכ (Blobs Plops ):

.םוימויה יניינעמ החונמ םתס לייטל ,הכחמ ןנאש ןמז תולבל לכות ותיאש רתויב םינימאה .תינמיה תינולחב תנשב הדסונ ,הדותעה תועצמאב שרגמה לע תועובה לכ תא סורהל - קחשמה Schёlkayte תונכש תועוב תא סורהל ,יכנאו יקפוא םשמ ופע םהלש ןיפיטה וצרפ ךכ םיטנמ
" "