סימניות

משחק Wheely 8 םירזייח באינטרנט

                                  Wheely 8 Aliens קחשמ

Wheely 8 םירזייח (Wheely 8 Aliens ):

.אלפנו הפי תונוכמ לש םלועל םיאבה םיכורב .החלצהב םילושכמה לכ לע רבגתהל החילצה איה זא ,המודאה תינוכמה רוזענ ונחנא ,הזה ק .דורו עיתפהל הצור תמאב םודאה תנוכמ .ונירבח םיסחייתמ םה ךיא ,ךב יולת קרו םירז עיגי הזה םלועה ךיא םידע היהנ התא .ךל הדות ריסא דואמ היהת םודא תנוכמו תומישמה לכ תא עצבל
" "