סימניות

משחק םוינלימ תעתפה חחח באינטרנט

                                  Lol Surprise Millennials קחשמ

םוינלימ תעתפה חחח (Lol Surprise Millennials):

.Lol Surprise Millennials םיעוצעצה תונחל ואבוה תונבל תושדח תובוב .הריכמל םתוא ןיכהל םכילע היהי .ךינפל התוא חתפת הבוב תריחב ,ךכ םשל .דחוימ הרקב חול עיפוי ןכמ רחאל .תקורסת תושעלו הבובה ינפ לע רופיא חורמל ולכות ותרזעב .םידגבל תויורשפאה ןיבמ הבובל דגב רוחבל ךרטצת ,ןכמ רחאל .םינוש םיטישכתו םיילענ ופסאת ויתחת
" "