סימניות

משחק ירסינ'ג תוברק באינטרנט

                                  Janissary Battles קחשמ

ירסינ'ג תוברק (Janissary Battles):

.ירסינ'ג תוברק קחשמב ךל ריכזהל וטילחה וישכע קרו ךתוא םירכוז דימת .םויב םימעפ רפסמ ללכ ךרדב תושחרתמ תובירמו ,םיקסופ םניא תוברקה םמ .םיתשק ברקב ףתתשהל תונמדזהה ךל תנתינ .ילאוטריווה ברקה הדשב ךלש ביריל ךופהי אוה ,קחשמל גוז ןב ןימזת םא .ונממ רתוי םדקומ תאז תושעלו ץח תועצמאב ביואב עוגפל איה המישמה .ץח תועצמאב ץפחב עוגפל ךירצ התא ,םתוא גישהל ידכ.ליעוהל םילוכיש ר
" "