סימניות

משחק סקר וקיסקמ באינטרנט

                                  Mexico Rex קחשמ

סקר וקיסקמ (Mexico Rex ):

.בערו סעוכ דואמ אוה ונלש םסרופמה סקר .הדמשהל ונואמיצ תא תוורהל ,ונוזמב ויהי םיבר םילבחמ םש ,וקיסקמל עסנ אוה ,ופרט ך .בערה תא קפסל רוזעל סקר ,ךרדב הרקנש המ לכ יר'ג גורהל ,תומרה תא סכור ,קנעה רואז .םדויצו םיטסירורטה םע דדומתהל רתוי רהמ רוזעיש בגה לע קנע עלקמ םג אלא ,הלשמ םיי
" "