סימניות

משחק mosasaurus טובור וניד ביכרהל באינטרנט

                                  Assemble Dino Robot mosasaurus קחשמ

mosasaurus טובור וניד ביכרהל (Assemble Dino Robot mosasaurus ):

.ךילהתב טושפ ונל שי יכ ,הז םע ונלש הנדסב דדומתהל תולקב לכות לבא ,עצוממה חומה ר .לק רוזחאל םישגדומ ,ןקתומ תויהל םיכירצ םה םהבש תומוקמ ןומה סאמנ םיטרפ .ןגמ הארנ יתלב ןגמ םישלו תוריל תולגוסמ ,תויתכתמ םיילגר יתש לע ףקותב דמוע ,הרקו
" "