סימניות

משחק Mahjong 3D באינטרנט

                                  Mahjong 3D קחשמ

Mahjong 3D (Mahjong 3D):

.חפנ תויהל ךפהו השדח תילאוטריו המרל ןמזמ עיגה קיתעה יסאלקה גנו'ג .תויבוק לש הרוצ ילעב םה ךא ,םיינבלמ םניא םיחיראה ובש ,Mahjong 3D .םינפה לע םיהז םיסופד םע גוזה ילושב םיקולב שפחל ידכ היבוקה תודימ .קחמו םהילע ץחל .הלוכ הדימריפה יוניפ ,הדשה לש טלחומ יוקינ תויהל הכירצ סלפמה לש ה .לזאפה ןורתיפ לע השקמ nrem -ה לש תידממ תלתה הדידמה .ודיפקהו ןיינבה תא ובבוס ,תויצפואה תא ספספל אל ידכ
" "