סימניות

משחק סובוטואה תא רוצע באינטרנט

                                  Stop The Bus קחשמ

סובוטואה תא רוצע (Stop The Bus):

.Stop The Bus שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,םינווגמ םיפלק יקחשמב ונמ .ךסמה לע םיפלק ןחלוש הארת .תחא תבב םישנא המכ ללוכ קחשמה .קחשמ יבבשו םיפלק ולבקי םכמ דחא לכל .רמהל לוכי התא םיבבש תרזעב .םישדח לבקו םתוא ךילשה ,המכמ הצורמ ךניא םאו תוריהזב םתוא ןחב ,םי .םיוסמ בוליש ףוסאל םכילע היהי .קנבה תא רובשתו קחשמב הכזת זא ,םירחא םינקחש לש הזמ רתוי קזח אוהש
" "