סימניות

משחק רבחתהל גנו'גהמ באינטרנט

                                  Mah Jong Connect קחשמ

רבחתהל גנו'גהמ (Mah Jong Connect):

.םנודא תא וארש םעפ לכב ורטיפ םתואש ,אילפהל םיפי תובנז םע םיסווט לש םוצע רפסמ ם .אכודמ רבכ ןובירה תאו הנתשה לכה רבחתה גנו'ג המ לש רוזאב וישכע .דודיבל ןתוא סינכהו הלאה תואגהו תולודגה םירופיצה תא בנג הלילב רחואמ והשימש םוש .םיעוגעגו בצע לש בצממ ותוא איצוהלו ולש תורצה םע ןיל-ואמל רוזעל ךרוצ שי .םיסווט לש הנומתה םע תומצע ררחשל המיהדמ היגטרטסא עוציב ,ןימי דצב םיסיטרכ ריבעה .ןומראל הוולשו טקש אובי זאו ,תוליעפה םוחת תא רהטל
" "