סימניות

משחק Shuigo באינטרנט

                                  Shuigo קחשמ

Shuigo (Shuigo ):

.יתרוסמו יטוזקא רעי תוריפו תוריפ לכ תא תחקל ןמז יל ,תוננב לוכשא ידכ ןמזה ריצ ל .טירפה ותוא לש היינשה הרסה ,גנו לש םיללכה יפ לע ךשמה .הרוק הערפה תרסה אלל הרשי תיווזב וק םיפרטצמ םה םא ,רבכעה םע םהילע schёlkayte ,
" "