סימניות

משחק חבר 2 באינטרנט

                                  Connect 2 קחשמ

חבר 2 (Connect 2):

.גנו'גהמ ומכ יניס לזאפ קחשמ לש תושגרמ תומרב קחשל ךישמת Connect 2 .םילכו חבטמ ילכ לש בחר ןווגמל שדקוי אוה םויה .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמה קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .םילכ תכיתח ליכי את לכ .ירשפאה רתויב רצקה ןמזב הלא םיטירפ לש קחשמה הדש תא תוקנל איה ךלש .תומיוסמ תולועפ עצבל ךרטצת ךכ םשל .לכה בטיה ןוחבל אוה ןושארה דעצה .דחא יקפוא וא יכנא וק רוציל םילוכיו הז דיל הז םיבצינה ןיטולחל םי .רבכעה תרזעב םהילע ץחל ,הלאכ םיצפח תאצמש רחאל .קחשמה הדשמ ומלעיי םהו ,הלא םיטירפ רוחבל ולכות ,ךכיפל .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ םכל איבת וז הלועפ
" "