סימניות

משחק גנו'גהמ רופיס באינטרנט

                                  Mahjong Story קחשמ

גנו'גהמ רופיס (Mahjong Story):

.גנו'גמ לש חולה קחשמ תא וקחשת ןהב תובר תומר ואצמת גנו'גהמ רופיסב .תוינוג-בר תורקי םינבא םיצבושמ םקלח ,םהילע ומשויש םירויצ םע םייג .קחשמ יחיראב ןפוד אצוי שומישל וננוכתת זא ,םינוש ויהי םהו םישדח ם .רתוי ןיינעמו ךבוסמ ךופהי ,הגרדהב הנתשי בצמה זאו ,םיהז תוגוזב םת
" "