סימניות
Wheely יקחשמ

Wheely יקחשמ

.שופיחה לש ןורקיעה לע ונבנש תוינויגה תומישמ לש םיטנמלא םע יליו ה .תויתועמשמו תוניינעמ תוניצסב קחשל םיצורש םידליל יכוניח ףיכ לש תי .םיצורימב ףתתשמל ךופהל ,םולחה תא םישגהל ידכ חורבל טילחהו תוארהל .התוא שפחל ךישמיו ,ילו'ג דורו ותבהא תא שגופ םג אוה .יליו תנוכמ םיקחשמ קחשמ ידי לע רוביגה לש תומישמה תא םילשהלו םילז

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יליו לש הנוכמה לפי קטגוריה:

Willi םמעשמ תנוכמ אל הז

.ךכ לע רפסל Willy לש םינווקמ םיקחשמ ומכ ,תונוכמ וליפא םמעטל אל א .ולש םילעבה תויהל הצר אל דחא ףא המ םושמ לבא ,בכרה תכורעתב בר ןמז .תוניצרב תינדי הטילש םע תורוטאינימ תוינוכמ חקול אל רבכ דחא ףאו , !ןגוה אל הז לבא .רתויב הפיה ותעשל בר ןמז ןיתממ יליו
.חפוטמה שיבכה ךרואל עסמה לש תושגרתהה תא שיגרי אוהו ,התוא תונקל ד .הרק אל הז לכ לבא .הקסע תושעל םינכומ םישנא ויה אל הז הרקמב וליפא לבא ,50% לש תולעה .תרצע עיגהל יאמצע ןפואב תונחה ןמ שאונ דעצ תחקל יליו טילחה זאו ,ג

.הבישחו ךלש לכשה תא חתפל ,תובכרומ תויעב ןורתפב רתוי םיחוטב תויהל

:ךילע היהי ,תומרב םדקתהל ידכ

.תויכונא אלל הב בהאתה אוהו ,ולש גתומה לש הדורו תרבג שגפ יליו ,דח .תרחא תונחל חקלנ ץצונה יפויה יכ ,הבורק תורכיה רושקל רשפא היה אל .םישדח םימשר אלמ ,התוא שפחל אציו הדרפהה תא לבקל היה לוכי אל יליו .דובכב רבגתהל תויהל םילזאפ ןיינעמ תומישמ הכחמ התא .ןיאושינל הסינכ ידי לע התיא םיסחי תכרעמ תוכהל םג אלא ,הרבח אוצמל .שדח רופיס הזו ,ותשאל הכפה ילו'ג הדורווה תינוכמה וישכע .ץויצ הנתמ חלשנ אוהו ,םילגלגה תא תונשל ותשא לש ןוצרה ידי לע ךובנ .ןכותב םהש יפכ םיראשנ ,םירחא םיאנתב םישחרתמ יכ םא ,םישדח םיעוריא .ןוכנה ןוויכב םיוסמ ןמזב םיפונמ תועצמאב םתיא דדומתהל ןתינו ,םישק

.תכרובמ היהת המרופטלפ וזיאו םילגלגה תא ךופהל ןוויכ הזיאב תוריהמב .תושדח תויעב םע דדומתמ אוה םש ,חוטב רוזאל עיגמ החטבב לבא ,לובמה .םירואזוניד ידכ הרויה הפוקתל סנכנ רוביגה רשאכ ,4 יליו תנוכמ קחשמ .ינמז ךפשמב תחנ ךרדב לבא ,בכר ילכ ןוקיתל תונחב רבחל ךלהשכ ליחתה .ירוטסיהרפ ץע תונוכמו תואטל םע תושגנתה תוענמיה ,ןמזב רוזחל םיכיר .םיעורפ םינמזב וליפא תחצנמ היצזיליביצה יכ חיכוהל יליו הביתכה תנו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more