סימניות
םידליל םיקחשמ

םידליל םיקחשמ

.םידליל םניחב תשרב םיקחשמ קחשל םהל רשפאל םירוהה םא ,םלועה לע דומלל םילוכי םירי .עבטו םיחרפ ,תוירטמואיג תורוצ םע םידלי ריכהל ,הנידע הקירוטומ ,תויתריצי - תויונ .תויאשונ םימוסרפ הברה תונקל ילב םניחב ףיכ תויהל לוכי קחשמהש לככו ,םירפסב אצמנ .אמא וא אבא ומכ ,בשחמ דיל בשוי ,רגובמ ומכ שיגרי קוניתהו ,דליל םיניינעמ םירבד ה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לפי קטגוריה:

malyshey רובע םימיהדמ םיקחשמ

טנרטניאב םידליה רובע םיקחשמ .תולקב אב ריעצה רודל עדמ הז לבא ,בשחמה לומ דלי ןיימדל השק היה הז בר אל ןמז ינפ .חותיפו הרשכה ,תונטק תוכיסנ ירענל תועצה ואצמי םיריעצ םינקחש ובש ,םיליגה לכל םי

.תוריהמב לועפל ,ינויגה ןפואב בושחל ,תיבפלאה תא תעדל בשחיהל ךירצ ,עצבת איה יכו .תורחא תוריוצמ תויומד Smeshariki ,השאמו הרוד ,המודא הפיכ ,koloboks םע הקתפרהל .םיצפח לש תומשה תאו םיעבצה תא ןנשל ,אורקל ,הצפח ותועמשמכ רידגהל ןועשה לע רקחמ

.תורוטקירק ידי לע רצונ ,Smeshariki קחשמה לש רגתאה םע דדומתהל ףידע .הנוכנה הטלחהה תא לבקל םיסנמ םידליהו ,תרחא היעב רותפל ליבקמבו תומלשומ וחרא תוי

.םוי לכ לע רוזחל ךרוצ שי הביסה וזו ,תעגיימ הדובע רותב הז תא םיספות םה .ךילהתב ףיכה תא וכפהיש אוצמל םיטירפו רדח יוקינ ,תוקוניתל לופיט יקחשמ .םהלש םילכה תא ףוטשל וליפא וא ץחרתהל ,םייניש חצחצל ,םיעוצעצ תוקנל היהי ץמאמ אל

.תיתימא היהת קחשמה לש תוליגרה תושיגפה ירחאש ,ילש אמאל עויס םג ללוכ הז .ךייש אוה הנידמ וזיאב חבטמל ,רוכזל ןמזה ותואבו ,םיילאוטריו תירנילוק םינוכתמ דו .רשפאה לככ בחרמ תא תוארל תלוכיה תא חתפמו םעטה ותוא אל אוה ,בוציעה רדחב קוסעל י

.הלש הבוגה ןכמ רחאלו ,םינושאר םמצע לש הנומת רייצל תוסנל לוכי התאו ,ראתמה יווק .ול רבעמ תכלל אל הסנמ ,טרפ לכל עבצ תתל ,םיעבצ​​ לש הטלפ תועצמאב ,ןכמ רחאלו ,טקיי

.האלה ןכו ,השיש זאו ,העברא דע תופיצרב ףרה תא תולעהל םייתנשמ םידליל םניח םיקחשמ .םירגובמ םינקחש רובע תומישמ עצבל לוכי םינש שולש דלישכ ,אג תויהל םילוכי םהלש תו

.ישומישו ןיינעמ ףיכ רחא רחבמ םע תויעב ךל היהת אל ,םידיינ םירישכמו םיטלבאט ,םיי .םמעושמ היהי אל ךלש דליה ימ םע ,ידוחייה רזועה רפסמ שי דימת לוכי התא זא .רצענ אוה םא ול רוזעלו תורעה רושיא ריעצ רמייג לע רומשל לכות ,םימקוממ םיכומס

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more