סימניות
Mimimishki יקחשמ

Mimimishki יקחשמ

.דחי איצמהל קחשל Mimimishki םינווקמ םיקחשמ םניחב םינמזומ ךלש תור .ינופצה בטוקהמ הנבל איה הק'צוטו ,םוח בוד אוה השק יכ ,ןמזמ אל ושג .םינוש םיבוציע ףוסיאו םיאיצממ ,דואמ םייתודידיו םיבורק םה וישכע ל .םירחא םייח ילעב לש בלה תמושת תא ךשמ קר לבא ,םיאג םתוא השע אל הז .םהל םיקוקזה םירבח םהל שי וישכע .בל תמושת טעמ םימלשמ םה רשא ,תונוש תומיזמ םיאתמו ,םיחאה לש תוירל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Mimimishki לפי קטגוריה:

kids ,ךליבשב 10000Mimimishka םיקחשמ .תוחפ אל ץוקעל לוכי םיבוד ומכ הלאכ תולודג תויח וליפא ,חצנל ךירצ .דואמ רהמ ומלעיי תוקפסו ,Mimimishka םיקחשמ קחשל תופיחדב ךירצ התא

.ישק הביחב ול תארוק ומא לבא ,עשפמ ףח אוה דחא םש .השק םע םידידי ויהיש דחא ףא םהיניב ןיא לבא ,םינוש םייח ילעב הברה .קוחרה ןופצה ןמ ןבלה ותחפשמ בורק ,הנבלה הק'צוט עיפוהש דע ,םמעושמ .הרוטרפמטה יוניש לשב תוחונ יא םוש שיגרמ אל אוה ,עיתפמ ןפואב .וזכ הקתפרה אל ןיידע םהינש םלומ יכ ,עתפומ תויהל ךרוצ שי ,תאז םע Mimimishki Online םיקחשמ

.םהלשמ רתוי הבורק תודידי ואצמ אלו בר ןמז דחי ויה םהש ררבתה ,שגפנ .תואיצמל תונויער םימגרתמו םיאיצממ ,םישועו והשמ םע םיאב םיחאה ,בר .תונוש תויעבב הרזע שפחל ולחהו םהב וניינעתה םירחא םייח ילעב םג ,ם

.םיישומיש תויהל םילוכי םהש חמש ,דחא ףאל ברסל אל םיבוד .יקישימימ רובע םניח םיקחשמ קחשמ התא םא תולגל ולכות ,הרוק לכה ךיא

.םיקסעל ולשמ השיג שי דחא לכל לבא .השקל עיגמ אוה ,ושארב דלונ קירבמה ןויערהש ול המדנשכו ,והשמ לע בש .הלש םושייל תינכות רייצמ זאו ,תצק הז תא ףקשמ ,ויחאל בישקמ ,ורותב .תויהל ךירצ הז ךיא קוידב ול רמוא ,סנפה תא שיגדמ ,םילכה תא ול ןתו

.חריה לש רתויב הפיה הלילה בכוכ דע סוטל םהל תרשפאמו ,םייפוסניאה ל .טנרטניאב Mimimishka םיקחשמ לש םישרגמ לש ןטק קלח קר הזו ,גונעת א

.תורצ לכ חצנת תורבחה יכ ,םיחאהמ דחפמ אל דחא ףא טושפ הז

.תוירטפ ףוטקל לש יאנפה ףיכ איבהל טושפו טירפתה תא ןווגל !אלמ bast לס םירהל רהמ רשא ,תורחת ןגראל ידכ בינגמ ךכ לכ הז

.ההוזמ יתלבו דחוימ והשמ איבמ םוי לכו ,םיבר םירועיש שי םירוביגה .ךתוא עירכי קרס ףיכו תואצמה ,םיליצא םישעמ ,תובבוש לש תלוברעמ ו , .השילגו הריש ,םידוקיר םע תוביסמ תובורק םיתעל תומייקמ ןה ןכלו ,הק ?ןימאמ אל .וישכע תולקב הארנ הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more