סימניות
Wake Up The Box קחשמ

Wake Up The Box קחשמ

.ןפוד אצוי רופיסורוביגה תא קחשל ןפוד תאצוי העצהםע הביתהררועתת םניח ןווקמ קחשמ .הניש לש םימח קוביחבגילפהל ןוטרק יפוא תתל אל - השק המישמ ךל היהי .הלש טומה ביצי הנבמה לע בוש תמנמנ תוביתרשאכ הנומתהםע תוליחתמ הרדס לכ לש תומר .ררועתהויפואה לע לפנ ,הזה ןוזיאה תא עירפהל ידכ יחרכה הז .ךלש םיברה תונויסינל תונורתפ אוצמלו,שרגמה לע םיטקייבואלםתוא ףרצל ,םינמוי ,תולק
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Wake Up The Box לפי קטגוריה:

העתפה לש ןויגיהה :קחשמ

תובקעב הבית .תושדח תולילעו תויומד לש דימתמה שופיחב םיאצמנ םישיחרת יבתוכ .רבחתהלו והשמ שפחמ ,ךוסחל והשימ םירבוע םינקחש ,תודיח ןורתפ .ןמזה לכ ןשי – השוע איהש לכו ,הביתה לש תישארה תומדה תא ךופהל ןויערה דלונ .הביתב ררועתהל ויה םיקחשמה – ומכ הז תא םשייל טלחוה ,ןויערה לע הבישח רחאל

.ליעפ תמאב והשמ תושעלו בר ןמז ךשמב ןושיל ונל רוסא ,ךכ טטושל ידכ .םויה לכ םש השוע אוה המ וא ,תונבל ,ץופקלו ץורל ,עוסנל רוביג - תבית םע היהנ אל .התנשב קרז םוקמ לכב ,הבית תמכש אוה ונלש תורטמה

.עדוי אל דחא ףא ,הנשי דימת איה עודמ .הניש תייעבל רושק המ ,ןושארה רוקממ דומלל ,ררועתהל טילחהו ותוא האר והשימו ,ןוטר

.רבד םוש תרחא ,ובשומ םוקממ לופיל בייח קר תובית .םולחה ךותל לולצל בושו ,zevnёt קותמ ,תורוכעה םלועה יניעב טיבמ ,ויניע תא חקפ או .תשעתת ףוס ףוס הבית ,ויתסב השועש השוחת קר .ושאר תא קסרל ךרוצ שי ,תאז גישהל ידכ ינויגה רדס סחייתהל אלפ הז ןיא ,םיעוצעצ .דועו םילגלגה ,םינבל – שרגמ לע םירזוח םיטקייבוא לש ראתמ יווק וא ראתמ יוו

.ותוא ליפהל וא הלילל םיננוכתמ רוביג סורהל ץיפקהל וא לילג ,לופית רשא ,טקייבואה

.תואיצמל הרזח ותוא איבהל ףסונ ןויסינ – ריעהל 3 תומד קחשמ תבית םלוח וילע .םיימשר םיעוריאב וליפא ,ןושיל ךלוה אוהו ,םלענ ידמ קוחר אוה רוביגה לש היעבה .ביתנ תוררועתה בוש לכתסהל ךרוצ שי ,לובלב עונמל ידכ .תוליעיב םב שמתשהל ןתינש ,ףונמ וא דגנ לקשמ הזפוחב תונבל ידכ ,האלה ןכו םילגלג , .קר הצואת תובכרומ תרבוצ הדובעה תא םש ,2 הביתב ררועתי ןומיא קחשמ .היוצר האצותל איבהל םילולע םה יכ םינימזה םיטירפה תא רבח

.יוארכ הדובעה תא ריבעהלו – תחקל דובכה לש ןיינע הזו ,ךלש םוכחתה יתימא רגת .רובעל שדחמ תונמדזה קפיס הזו ,םעפ יוארכ עצבי תומרה לכב
אל .היעבל ןוכנה ןורתפה תא אצמתש דע ,ףוס ילב תויהל לוכי יחכונה בלשה תא שדחמ לעפה .םוכחת לע ירוקמה קחשמה תסרג brainteasers הכפה רדהנ ןויער
.םיראופמ תונוחצנ התאש ךכ ,ןוכנ ןורתפה תא אוצמל ןברדל קר ןולשיכו ,תחתמא לכ תא ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more