סימניות

משחק Slingshot ידנק באינטרנט

                                  Candy Slingshot קחשמ

Slingshot ידנק (Candy Slingshot ):

.ללחב םיפחרמ וא עיפוי אוה ,םיינועבצ םיקתממ םיריהב רתויו רתוי המצוע תא גייחל ונ .ןוחצינל תודוקנה רפסמ תא לידגי הז - םיבכוכה תא ףוסאל בוש תוריל ןמז ךל היהי תקי .בשחמ וא ןופטראמס רובע ףיכ ךל היהי ,הנהמו ינועבצ אוה קחשמה
" "