סימניות

משחק Ninja תוריהמ באינטרנט

                                  The Speed Ninja קחשמ

Ninja תוריהמ

The Speed Ninja

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא תודי הריהמה ה'גנינה שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .תיאבצה תכה ינב םג ומכ ,הלש םיגהנמהו תורוסמה םע ,םייניבה ימימ ןפי לש םלוע ךותל .םהלש רסיקה ראשו תרמושכ םיצימא םילייח - יארומס .םהיתומדא ויהו םילדואיפה םיטרקוטסירא ויה םהמ םיבר ,ןורקיעב .הלודג תואנק םע קיזחה הב רשא ,תוגהנתה לש םהלש דוקה תא םהל יתייה .ירותסמה ה'גנינה לש קיתע רדסמ הלח םהילא דוגינב .שקנתמ םיליכשמ םילגרמ דואמ שיו ,םדא לכ לש בכרומ תויהל לוכי הז .וללה םייאשחה םינוגראה דחא היה הזה קחשמה לש רוביגה .םירהב דוסה שדקמה דחאב הרשכהה תא קיזחה אוה תובר םינש ךשמב .ולש הנושארה המישמה תא לביק אוה ,רישכ אצמנ אוהש ירחאו .הפקתהל תואה תא ןתנ ךכבו ,םהב עגפו תתואל םיגוח םנשי םהב תונושה תודוקנב ריעה תו .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .םתוא דימשהל דימ םיבייח ונחנא ,םילייחה תא ונספת ךרדה םא ,תונולשיכו תודוכלמ לכמ .םייתעבש השק הז תא השעת המר לכ םע .תדלקמב"הטמל ,הלעמל ,הנימי ,הלאמש"תועצמאב תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .תקיודמ הרוצב םישענ תולוקו ,הקיתעה ןפי לש הריוואה תא דוכלל הבוט הקיפרג ,ירוקמ .רתויב לכאמה ןקחשה וליפא ,דחא ףא םישרהל דחי הז לכ .ישפוחה םנמזב תוגאדה קחשמ תונהילו טלבאט וא דיינ ןופלט ,בשחמב Ninja תוריהמ דרוה .הצרת םא טנרטניאב קחשל לוכי התא .Ninja תוריהמ לש הנושארה היירישעב רתויב םיבוטה םינקחשה סנכיהל יוכיס ךל שיו ,ךל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more