סימניות

משחק סוב תמר תוירי באינטרנט

                                  Boss Level Shootout קחשמ

סוב תמר תוירי

Boss Level Shootout

.םיילמרונ םייח תויחל לע עדי אל ליגר תיממע ונל םיארנ יתלב םינטק םירוביג רמשנ תו .רפוס סוב תמר תוירי קחשמב המישמה עוציבב ול רוזעלו דמול התאש ץימא דחא ףאו םויה .לפונ םינכוסמ םיטירפ תוטמתשה ,תוריהמב לועפל שי רוביגהש םושמ םולש עדוי אל םיידי .בוט רבגתהל ער ונתי םיינרע םירמייג לבא ,האלמ הטילש גישהל הצורש לבנ לכ ,והשימ י .קמחתהל ידכ ןמז ול ןיאש ימ לכ סורהל םילוכיש םיארונה םירבדה תא ררחשו ,תוריהמב ע .ףילחהל ועיגהש םירחא ידי לע ןכמ רחאלו ,ינדגובה סובה תא סורהל םג אלא ,דורשל קר .ןיטולחל הנגה רסח אוהש רמוא אל הז לבא ,רוא לעופ רוביג .הדובעה תא תושעל רבד לש ופוסב תיתטיש תוזגפהו ,יתועמשמ קזנ םורגי לבא ,תחא תבב ג .ןטנטקה רוביגהו ךממ ץוח דחא ףא המיא איבהל לוכיו תמייאמ לש גוס הז ,םימישרמה ויל .ירלולס רישכמ לכ לע קחשל לוכי התא וישכעו תירלופופ הרתונ דימת רנא'זה ,ורטר ןונג .תועיסנו דומיל ידכ ךות ,הדובעב ,תיבב םיבוהאה םינקחשה דרפיהל ולכי אל םה יכ ןיימ .םיקחשמה בחרמב תויונמדזה הברה ןתונו הדובעה ןחלושמ םתוא לידבמ רשא ,ןטק חטש םיספ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more