סימניות

משחק םיהדמ 2 הלעפה באינטרנט

                                  Awesome Run 2 קחשמ

םיהדמ 2 הלעפה (Awesome Run 2 ):

.ןותיעב הסוכמ ,הפצרה לע ןשי אוה רוביגהו ,ןגלב איה תיבב ןומיא תופתתשה רצעו ועגר .השדחה תורחתב קלח תחקל ותוא ץלאלו ץר תא לטלטל ותעדב שוחנ רשא ,עיגה ונמאמ ,וילא .םינכומ היתובירי תליחתב השעמה םוקמ אצמנ הבש ץראב ,םש רוחבל ידכ ךלש תומדה תא וא .הקומע רוב בכוש תלוספ וליפאו יופיצה יקדס ,םימדוקה םיעזגה ידכ םירתונה םימוסחמה .םירחתמ ףוקעל ןכדעתהל תואקשמו טרופס דויצ םירת
" "