סימניות

משחק דנלדב באינטרנט

                                  Badland קחשמ

דנלדב

Badland

.הזה םוגעה גירחה םלועב ךרד קתרמ עסמ ךל היהי וישכע .ןמזה לכ המידק ענ תויהל בייח רשא ,רזומ רוצי םע ויהת תועסמ .דנלדב קחשמב ךשוחה תא ףקע תויהל אל ידכ יחרכה הז .ונתייווה לש העונתה תא טאהל םילוכיש םיבר םילושכמ םנשי םלועב יכ ,דואמ לק היהי א .ילאמשה רבכעה ןצחל תועצמאב ,םדקתהל ול רוזעל ליחתהל .הנטק הקספה ךל תתל ,ותוא באשיש רבד ,רוניצה תא תלבקמ איה ףוסבלש דע ,שערה שדשדל .רתוי וליפא םיישק ךל ןיכה ובש ,דנלדב קחשמה לש שדח רוזאב היהת התא הז ירחא .הדיריה ,לדוגב לדגי זא ונלש יפואה ונממש ,םינוש םיטירפ ףוסאל ךרטצי המ ונוכיה .הלש הסיטה בצמב יוניש ,וזכ הזופרומטמ תוריהמב לגתסהל ךרטצת ןבומכו .הרטמ ול קר עודי דחא לא המידק עונל הדמתהב ,ךלש היווהה לע ןגהל הצור התא ונממש ה .ירלופופ רתויו רתוי היהנ הז ,HTML5 תייגולונכט ידי לע תרשפאתמ היהש דיינה ןופלטב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more