סימניות

משחק באינטרנט

                                  Aqua Blitz 2 קחשמ

(Aqua Blitz 2):

.םיה תונב לש הכלממ שי םימל תחתמ .המוסק הנתמ ןאכ תויחש תונב שי .םתוא גישהל ךל רוזעל לכונ 2 ץילב הווקא קחשמב םויהו םינוש םיצפח ךירצ תובורק םית .םיאתל קלוחמ הדש שי הבש םיה תיעקרק תא הארת ךסמה לע התאש ינפל .םי ירוציו םינוש םיצפח וליכי םה .דחא אתל דחא דצל הצור התאש טירפה תא זיזהל טושפ ,תאז תושעל ידכ
" "