סימניות

משחק םימיעט םירופיס באינטרנט

                                  Yummy tales קחשמ

םימיעט םירופיס (Yummy tales):

.םירחא םירוציו םישבכ ,םיריזח ,תורפ :תודומח דמחמ תויח םיררוגתמ הב .לוכאל רבד םוש היה אל םיללמואה םייחה ילעב לש ןורחאה לוביה לשכ לל .דחא בוט ףשאמ העיגה תרדהנ הנתמ .ירפ ןנע םהילא חלשו םייחה ילעב לע םחיר אוה .ןנעב ףסאנש יפורט יטוזקא ,הממש ,םיפיזש ,םילשב םידורו םיחופת .םיהז רתוי וא תוריפ השולש לש הרושב רבחתהל ךירצ התא ,םתוא גישהל י .ימאי ירופיסב תומרה תומישמ תמלשה ידי לע הז תא םהל וקפסתו ,םיצור
" "