סימניות

משחק 2 ץילבווקא באינטרנט

                                  Aquablitz 2 קחשמ

2 ץילבווקא (Aquablitz 2):

.םיסונאיקואהו םיה יבשות לש תונומת םע םיבר לזאפ יקחשמ םיכשמנ ןכלו .Aquablitz 2 קחשמה איה ךכל המגוד .םיריהב םיבוהצ םי ידופיק ,םי יבכוכ ,תוינועבצ תופילקב םידפורמה םי .קחשמה יללכ תא ריכזתש הדומחו הנטק םי תב תדלי ךלומ עיפות ,המישמה .הרושב רתוי וא םיהז םיטנמלא השולש וביכרה :רשיו םיטושפ םה .ןמזב ןמושיי תא ליבגתו תונוש תומישמ ךל ועיצי תומרה
" "