סימניות

משחק 3 ישפוח קחשמ :תוירכוס תודיח באינטרנט

                                  Candy Riddles: Free Match 3 קחשמ

3 ישפוח קחשמ :תוירכוס תודיח (Candy Riddles: Free Match 3):

.הנא הנטק הדלי םע המוסקה םיקתממה ץרא ךרד עוסנל ךישממ התא ,Candle .היתורבח רובע םיקתממ רתויש המכ ףוסאל הצור ונלש הדליה .הז םע הל רוזעת התא .םיאתב קחשמה הדש תא וארי ךסמה לע םכינפל .ןהב תויולג ויהי םינוש םיעבצו תורוצב תוירכוס .םיצפח השולשב תחא הרוש םהמ םישלו םיהז םיצפח לש תורבטצה לש םוקמ א .תודוקנ לבקמו חטשהמ םתוא חקול התא זא
" "