סימניות

משחק ילימא םיעט לש השדחה הלחתהה באינטרנט

                                  Delicious Emily's New Beginning קחשמ

ילימא םיעט לש השדחה הלחתהה

Delicious Emily's New Beginning

.םהלשמ חתפנש שדח הפק ,הדובעה תא ןגראל הל רוזעל לוכי התא השדח הלחתה Emily`s םיע .תויפוסניא תומשאה בישקהלו באה לע דובעל ידכמ הפייע התייה איה ,םהלש הפקה לש ךורא .הדובעב קוסע אל רשאכ ,רוזעי קירטפ ,הלעבו ,דליה לש ךוניחב םיקסע בלשת ילימא ,הרי .שדחה דסומה לש ןוגראה לע טלתשהל ןיטולחל לחה ילימא םיעט לש שדחה קחשמ - ב ךרטצת .ולש הניפהמ עברא לע לוחזל הסנמ רשא ,' גייפ קוניתה תא סופתל ןמז יל היה ךכ לכ ,ב .תרושקתה קסדהמ םגופ אל תחראמה ירקבמל תונחלוש יוקינל םיפסונ םידבוע רוכשל ילימא .םיחרפ תריכמ :םישדח םיתוריש ףיסוהל םירצומ יאלמ תא שדחל ןמז לכ .בהז יבכוכ תשולש תא גישהל האצותה טלפ המר לכב הסנ .ילאוטריו הפק תיב לוהינב רשכומ להנמכ ומצע תא חיכוהל לכות ,תילכלכ היגטרטסא הז - .חרפת ךלש קסעה לש תואיצמה תא דיתעב יכ הווקת שי ,הז תא תושעל לוכי התא םא .טנרטניאב גישהל ןתינ וב ,דיינ ןופלט ,םכח ןופלט ,טלבאטה :יראלולס רישכמ לכ לע קח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more