סימניות

משחק גנו'ג גנו'גהמ באינטרנט

                                  Mahjong Jong קחשמ

גנו'ג גנו'גהמ (Mahjong Jong):

.םילק םילדבה םנשי ןיידע ךא ,תיסאלקה הסרגהמ דואמ הנוש וניא גנו'ג .ןולשיכ אלל רמשנ םיפילגוריהה םושיי יכ םא ,ריווא גזמ תונועו םיחרפ ."fives red" םיארקנה םיפסונ םיבבש םג שי .תויבוקב קחשל הסנו עבורמ ןחלוש דיל בשייתה .תינויגה הבישחו הלועמ ןורכיז ,תוננובתהל קקדזת טלחהב .בירי לכ לע ןורתי ךל וקינעי בולישב וללה תונוכתה שולש
" "