סימניות
תשרב קחש - הקותמה ץראל הרזח

תשרב קחש - הקותמה ץראל הרזח

?יבויח ףיכ שפחמ .קותמ ץראל הרזח םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םיעיצמ ונא ןכמ רחאל .םיקתממ בכרומ טרפ לכ ובש םלועב עסונ התא םיקרפ המכ ךשמב .םיטנמלא השולש לש תולוכשא לע רבכעה לע הציחל ידי לע שרגמה לע ופסא .םידעצ לש בצקומה רפסמב ישארה המרב המישמה תא םילשהלו ,םיסונוב חיו .הלש יפויה םע בל הבוש ,תדכול תוריהמב עוצעצה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הקותמה ץראל הרזחב לפי קטגוריה:

" "

?תועיסנ םיקתממ הבהא

Appetite

קותמ ץראל הרזח םיקחשמ .ךלש ףסואה תא תנווגמש הקותמה ץראל הרזח םימיהדמ םיקחשמ עיצהל םיצו

.תוריפ רענל רשא ,יל'ג םיקתממ םה ולש םיטנמלאה .תוינמכוא לוגס תוינמכוא ,תות םודא ,חופת קורי ,בוהצ ןומיל לע גוגח .ןווקמ קחשמ לש הקותמה ץראל הרזח עסמל תאצל אל דגנתהל ךל השק היהי

.הדשהמ םתוא קופדל ידכ תוהז תויומד לש תולוכשא לע ץוחלל ךירצ קר הת .םיקתממ לש ץראל הרזח קחשמה ךלהמב סרפה היהי רתוי בידנ ,םהמ רתוי ל

:תוישומיש תונוכת המכ שי רשא ,סונוב תוכיתח לבקת ,ןובשחל תו .ררחוש םיכלהמה רובע הז תא םילשהל בייח אוהו ,המישמ לבקמ התא םהמ ד .חילצתש דע האלה ןכו ,שדחמ וליחתי תמר ,היוצרה האצותה תא גישהל אל

.תופסונ תודוקנו םיבכוכ השולש םע סרפ היהי גשיה הזכ ,ןמזו םידעצ תר

.םימלענ םהו ,רבכעה םע יבבש לע ץחל טושפ התא יכ ,ןיטולחל טושפ אוה

.תופסונ תויצלופינמ תויורשפא ויהי טלחהב שדחה שיחרתבו ,םיטנמלא לש

.ולמשרמה ליבשב תודעוצו ,תוטימב תורוונסמ תוינועבצ לקמ לע תוירכוס .תופיטה ןמ קר זא ,הרקי הז םא ןאכ םשגה וליפא

.ףיכהמ רורגל ןתינ אל םהלש םיינזואה תאו ,קלח לכ םירוהל עיצהל .תואצותה לע עיפשמ הזו ,רתוי רפשת ךכ ,רתוי קחשתש לככ
.תודוקנ לש לודג ןעטמ םע לבא ,תורופס תוקד תומר רבוע םימדוקה םיעוצ