סימניות
Amigo Pancho יקחשמ

Amigo Pancho יקחשמ

Amigo סוטל רתויב תנכוסמהוןפוד תאצוי ךרדה תא שיגפה ,זעונ ינקיסקמ עסונ - ו'צנאפ. .ךרדה תא תונפלוןגהל תנמ לע םימוסחמ ריסהל םיכירצ ונחנא לבא ,ולש הבוגה תא תולעהל .תימומרעה שאה תדוכלמודדוש תולומח ,ןימ יניירבע םע תודדומתהו,םירצמב תודימריפהלש .תובהלוםיצוק ,םיצוקהםע עגממ ענמיהל ,קחשמה לש בלש לכבןויגיהב שמתשהלוו'צנאפ Amig
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Amigo ו'צנפ לפי קטגוריה:

Amigo Pancho ינקיסקמ קחשמ

.תואקתפרהו תורצוא ,תוחרבה ,הקיטסימל םירושקה םימיהדמ םירבד םישחרתמ ובש םוקמה הי .קורי םשג תברע רבדמ ןיב הנתשמ עבטהו ,בהלנ יפויו םימח םירוחב םירג םה .הרובחת ינולב לש םהיעצמא רחובש זעונ עסונ םעו הז יטוזקא עקר לע שחרתהל ו'צנפ וגי .לאמשמ ינש קר שי רשאכ דחוימב ,ןימא דחוימב אל – םינולב
טירפ .תוילעו ,םירודכה תא יולת לבחה לא דמצנ ונלש ו'צנפ .יטמרד ןפואב אל יכ םא ,הנוש דימת אוה רוביגה לש הרטמה ,וכישמה Amigo Pancho קחשמ

.רבדה ותוא תא ריבעהל ךרדה תא םיבזוע ,םלועה יבחרב עוסנל טילחה אוה ,תרחא םעפב .Amigo Pancho קחשמ ךלהמב דדומתהל ץלאנ תובורק םיתעל אוהש תונכס תורמל תאזו ,ץימא .םידדושו םיפרוט ,םיצפח םע תושק תויושגנתה עונמל ךירצ ןמזה לכ אוה .ושגפיש רוביגה הבש תויעבל תונורתפ אוצמל ךירצ התא ,ןויגיהה רנא'זל םיכייש םיעוצע .תויומדו םיצפח לע ץוחלל ךרוצ שיו ,דובעל רתוי לק ותוא ךפוהש המ ,רבכעה םע תטלשנ .שדחה םויאל ריבס ןמז ךות ביגהל ,תונרע רומשל הסנ

.Amigo Pancho יקחשמב ,הריהמ הבוגתו תונינש ,תונמוימו ןויגיה ךירצ טלחהב התא .ןכומ תויהל ךירצ התאו ידמ רהמ םישרפנ םיעוריאה םימעפל

.תישישו םיישימחה םיקלחב ומכ ,רוביגה תא ךישחמה ינפל ףוטשל ךירצ שממ התא םימעפל .קוחר ףועל ינקיסקמ רשפאמה ,םש םסק קחמ ומכ והשמ ךל שי .סוטקק יצוק ייא ,םיבורב ורי לזרב ירמסמב םיפיז ,םיבור הרונ אוה .תאצל רוזעי קר ןויגיההו ,םירבד הברה עיגמ תומדה םע .תורחא תורצ םינבא ,שאה תונושל ,םיער םיקרח ,םיבינ ,םייניש ,םיצוק חורבל ולש םיצי .תוריפחב ףתתשהל ידכ םשל ךלה ו'צנפ ,הדימריפ דוע אצמנ םירצמב יכ ול עדונ רשאכ .תושדח תונכס םג ומכ ,םימיהדמ תוילגתו םיאצממ עיצמ אוה .םירחאו ,למג ,לותח ,ןולספ ,תישופיח ,הדימריפ :רחא ץפח אוצמל ךרוצ שי בלש לכב .רוצעל רשפא יא ,קחשל Amigo Pancho קחשמב לחה
.ןוויכה תא םיאתהל םיטירפו םילכב שומיש ךות ,רוביגה יוויל .םיכיתח תורישי סט אוה םא ו'צנפ חפנל םילוכי המצע ידהוא ,אמגודל .ץימא וקיסקמ לש םייחה לע רומשל לבא ,םירודכה דחא בירקהל – ךרוצה תדימבו ,ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more