סימניות
Amigo יטויוק יקחשמ

Amigo יטויוק יקחשמ

.דומח וחא באז םע תואקתפרה רחא שופיחב תכלל ןמזה הזו ,םניחב יטויוק Amigo םינווקמ .עגפ אלל םיציבה תאו דובכה תא רמשל ךרוצ שי ובש ןחבמה תא ריבעהלו ,ורפ ,יטקראה רו .ףרט ירב תופועו םימסרכמ ,םיפלטע םיפקות ,תכתמ םינרקוד ,םיסוטקק לגלגתהל לכות םוי .סוטל ידכ ,דצה לא םינכוסמ םיצפח תקירז ,ץע תוחול ירוחאמ אבחתמ ,םיעלסה ירוחאמ אב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Amigo Coyote לפי קטגוריה:

Igry יטויוק Amigo: volka

הקתפרה וחא .םיסוטקק יעלס םע םיקבואמה םירושימה תא בשייל ךרטצת התאו ,םיינועבצ םיפונ רכמתהל .ומצע קחשמה תא םג ומכ ,תופלוח תובכר םירהממה רשאכ ,קפואב תוריסמ יפוליח הז תוינו .ךלש ךלש יאנפה ןווגל טילחהש ,המודא הברע באז תכפוה ךלש תומדה

:דחיב היהת וב ישומישו קתרמ קחשמ םע שגינ אוה .רוביגה לש ףיכה תואקתפרהב קלח תחקלו תופצל ףיכ ומכ שגרמ דואמ יוליב והז

.תומרה 25 ךשמב רוגה םע הכורא החיש ךל הכחמ אוה עוצעצה לש ןושארה וקלחב .עגפ דע סוטל ךרד אוצמל ידכ ושאר תא קסרל ךרוצ שי ןאכ לבא ,טושפ הארנ ילוא םירודכ .הלעמ יפלכ וכשמ רשא ,טוח לע רודכה לע Amigo Coyote קחשמה רוביג לש םיילגרה 1000 .רפסית אל המרהו טואנוריווא תליפנ לשכנ ,ץרפ םירודכה םא .ןוכנה ןורתפה תא אצמתש דע ,תובר םימעפ רזוח קחשמ היהי הז

.תוהובג הנייהת אל רבעמל תודוקנ תורמל ,סוטל לכות תומדה לבא ,טאל ךכ לכ וליפא ,ץר .השדח הקיטקט ףולח תשקב תשגה ידי לע רזחשל לוכי דימת התא ,םידעצ יצח םע הצורמ אל

.רתאב ידיצב תודמוע םיטחמ תוריל םילגוסמ םימיוסמ םיסוטקק .ןמזב עיגהל ךירצ ולש ונכ לעמ םתוא קורזל אלא ,םינבא לע ירי ורותב ינפמ הסחמ סופת

.םיצוק תוריל ,םיבור ;תוינלטק תונחט ;לזרב תודתי ;םיילנויצנבנוק םירופא םימסרכ .השק רתוי הז לע רבגתהל רתוי םייניצרה םילושכמה ,יטויוק Amigo קחשמה לש רופיסה ךר

.הלש םיקחשה ידרוג לעפתהל ידכ ,קרוי וינב םכמצע תא ואצמת ינשה קלחב Volchek םישדח םירודכ ירה דחוימבו ,הבוגמ םהילע לכתסהל טילחה. .הלודגה ריעב דורשל ידכ תושעל המ עדוי אוה ,ןטק הווחש ללגבו ,הקידבה תא הכחמ היה

.ןיסב ותוא שוגפל ונחנא וישכעו ,תופסונ תואקתפרהמ ןקתפרהו עסונה תא עיתרה אל הז ל .םותכה רודכה לע רמוש לגר לכב בושו ,עוסנל וילע הביבחה ךרדב הנשמ וניא אוה .הרוביג תובכרומ תודוכלמ םישועו ,םינפ םיריבסמ דואמ םיחראמ ויה אל םיניסה יכ ,םימ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more