סימניות

משחק רגתא טיקס באינטרנט

                                  Skeet Challenge קחשמ

רגתא טיקס (Skeet Challenge ):

.הברה ןמאתהל ךירצ התא ,םינוי דיצ תויורחתב ףתתשהלו םייפמילואה םיקחשמה תכלל םינו .תודוקנ לבקל עגפ לכ רובע ,תונטק תוחלצ - סוטל דעיה סנכיהל הסנ .חוורה שקמ לע הציחל ידי לע הקירז תושעל ,םיצחה תועצמאב הייאר ןווכ .בהזה תיילדמ לע ליפעהל הצובקה לש הדובכ לע ןגהל החטבב תכלל לוכי אוהו םיטיהלל טי
" "