סימניות

משחק 2 יארומס שק עבוכ באינטרנט

                                  Straw Hat Samurai 2 קחשמ

2 יארומס שק עבוכ (Straw Hat Samurai 2):

.ביואה םע ץמואבו ץמואב םחליהל ןכומש ימ שי דימת ,תולודג תומחלמ לש .דבל םחליהל תטלחהו ,הרשי ךרדל אצי ךאבצ ,םתוא סופתל לחהו ךתנידמ ל .ךלש םיידיב קר ךייח וישכע .תוכהל ידכ רבכעה תועצמאב ךלש םיארומסה םע םחליהל
" "