סימניות

משחק לבגה ץרפ באינטרנט

                                  Burst Limit קחשמ

לבגה ץרפ

Burst Limit

.םיתמ וא םיעוגנ םידרומה ןברוח לש המלשה המישר אל הזו תונטק תוכיתחל רובשל הפירש .ליגר ןומיר הז - תוצלפמה תא לסחל ידכ תופסונ תויונמדזה לבקת ,ונלש קחשמה תא ץרפ .תולקב םיחוורמב חור ,הלק הננע​​ קר היהי ונממ ,םיקוריה םידש וילגרל התוא קרוז התא .ךרוצ היהי אל תובעתנה תובקרנה תויראשה תא ריסהל ידכו ,רכז ראשנ אל טעמכ אוה - ץפ .תוזירזו ןויגיה הבישח ,םוכחת ,קויד :םהלש תויעבטה תולוכיה תא שמתשהל ךירצ אל התא .רפוס םחול - התא ,רקי הז םא ,הנושארה םעפב םשל עיגהל ןיחילצמש המכ ,הרטמה תא האו .קורזל םינומיר לש קחרמהו הבוגה תמאתה ידי לע התא רובצל לגוסמ תיקלח ךא ,ךרואה ל .רבילק לכ לש תוערה תוחורה תא םחליהל םידהוא רובע קחשמ תלבגה ץרפ .ספאל תחפוי - ילאידיא ןפואבו ,לג ףחסנ רתוי בוט ןיידע רפסמה לבא ,ארונ ךכ לכ אל .סרה לש ילמיסקמה יוצרה טקפאה תא גישהל תנמ לע תצלפמה בורק לופיל םיכירצ םה ,םינו .םיטלבאטו םידפייא ,םימכח םינופלט ,םינטק םידיינ םיקובטנ לע םיקזח םיינחלוש םיבשח .תובוצעה תובשחמה ןמ תעד תא חיסהל ,תשגרמ הקתפרהל ךתוא אשי ונלש רתאל טנרטניאל תכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more