סימניות
היגטרטסא יקחשמ

היגטרטסא יקחשמ

.תויאבצ תויגטרטסא תונבלו תויטקט תויעב רותפל בהואש ימ רובע ןיינעמ .סונוב תויורשפא המכו יתשל הלופכ הטילש םע תחא תורשפא ,ואצי םיקחשמ .תונכש תוכלממ םע םימחר ירסח תוברק םילהנמ םה ,תישילש ,תושיג תורכמ .ןיטולחל תולע אללו ,םימסקב שמתשהלו םידמ ,קשנ ילכ רפשל תונמדזה שי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנגה תייגטרטסא לפי קטגוריה:

ןפקותה שוריג הנגה תייגטרטסא יקחשמ

.הרודמ בלכו ןאוד ,תוכלממ יתש שי הנוכשב ,םש .םירישעו וחמש םיבשותה ,החרפ הכלממהש דע םימכח הכ ויה ויקוחו ויתוא .םינכשה דגנ המחלמל אצי אוה ,ויתונולשיכ תא והשכיא קידצהל ידכו ,הכ

.הווקת שי דימת ךא ,קיתה רתכבו םהיתומדאב תוכזל ךרד ןיא יכ הארנ .שבוכה םע דדומתהל היה לוכי אוה קר ,ראופמה רוביגה לע עמש ךלמה .בוט רתוי הברה םישומח םימעפל ,תומלש ביוא תודיחי םע דבל םחליהל וכ

.דעצ רחא דעצ םיביוא דימשהלו ךלש תוקיטקטה ךרד בטיה בושחל ,ביואה ל .ךרוצה הרקמב רתתסהל םוקמ שי דימת ,רחא ףונ ףונ לכל ,םייעבט הלא םג

.םיינשל קחשל תורשפא תפסותב ,תופסונ תואסרג רשע םיררחשמ םהש ךות ,ץ .חונ ןמז לכב םכתעד תא ןמאל ולכותו ,םניחב הנהמ הנגהה תייגטרטסא ,ם .יתימא ףסכ איצוהל לוכי אל התא ,קחשמ עבטמ רובע קר ,תונקל לוכי התא

.ברק תוקיטקט בושיח לש שגרמה ךילהתב ידיימ ןפואב ליחתהל םילוכי םינ

.דבלב ביואה תא דימשהל תנמ לע תונחב קשנ ילכ ףוסאלו םיכלהמה לע בוש .םהיתומדא לע הנגהל וכפהו ודחאתה םה ,םירוביג השולש םהב שי רבכ ,רח .תונושארה תורודהמה ינשמ ונהי תויומד קחשל םיבהואש םישמתשמ

.םולש איבי תינפקותה הנכשה לש טלחומה ןברוחה קר ,וז םע וז סייפתהל

:םיכירצ םינקחש .תופסונ שולש דגנכ ודחאתה תוכלממ שולש .םינדמח םינכש דגנ קבאמב תוחוכ שולש לש תירב םתחש רחאל ,גיהנמל ךופ .ךופיה אלל ןבא ריאשהל םיכירצ ויה אל םיביואה ,הוולשב ךוסכסה תא רו

.ןמזב תודוכלמו םישקומ תרדגה ,הריטה ירעשל תושיגה לע ןגהל ךירצ אוה .ןרמתל דמול אוה זירזו ריהמ תויהל ךפוה ביואה ,תופקתה רפסמ ופחדש ר .םישלח םיצוציפב דומעל םילגוסמ םה ,קזח ולש ןוירשה .תוריהמב טוונל ךירצ ןקחשה ךכ ,רתוי ההובג המרהש לככ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more