סימניות
םיקחשמ לבח תא םיכתוח

םיקחשמ לבח תא םיכתוח

.םיבוט םירבד ובהאלש הרוצב םהלש לכואה תא אוצמל רז םונ םוא תאובנראהרוזעל םינכש ו .ויפ בער רוביגבלופיטלםיעיגמ םהש ינפל םיבכוכה תא תורילו םיחרפ ,רזג ,םיקתממה תא .ירקיעה טקייבואה לש ןוויכה תא ץיאהל ידכו,תועובבאירמהל ,םילושכמ לע רבגתהל ידכ ל .תודוקנוםיסונוב ןעמל הז לכו

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לבחה תא ךותחל לפי קטגוריה:

.םכינפב גיצהל םיטוהל ונא הבש םישדח ןוויכה ןויגיה יעוצעצהז ,לבחה תא םיכתוח^1 .רגובמה רודבםיניינועמו,םיריעצ םינקחש םיבהוא םה .הגרדהב ףלוח לש ישוקה תא לידגהל ,םיקתרמוםיפי םירצומהז .דסח וליפאותוטשפ לש דחוימה םסקה .תוירט לש טנמלאגיצמ יפוא לש יונישקרו,ינוטונומ הארנ קחשמה .םיסונוב ףוסאל לכות ןמזה ותואב ךיאו,אשונל חינהל ןושארה לבחה תא ךותחל תייהש המ

^12^.ץפחה תא רענל חקלנ ראשה תא ,ךותחל אוה דחאו,םירתימ לע ועשוה םה .דוע ךותחל ילאידיאה םוקימתערשמ עיגמשדע הכח .ןויגיהה תא תוארהל ידכ תורחא תויונמדזה ויהי .לופנל ןכותה תא ררחשל ידכ ץרפ רודכה תא סופתל ידכ יחרכה הז לבא ,רחא בכוכ לבקל י .וירמל תורישי םיחרפ םיחלוש ויה םה ,ןוכנה ןמזב ןוכנה םוקמב הז תא השוע התא םאו,ך^^^8 2^ ^12^.םהיאצאצלשדח ברקלומ םילזוגה תא ליכאהלוהאצמה רשוכ תוארהל תונמדזה וז ,לבחה תא םי & &Nbsp;

^^9 .םילידג בלטצמ ,םיירפסמב שומח התא בוש .בשומללגלגתי הז ,ריזח ףוקעל לקמ לע היירכוס רשאכ^12^.וליבשב וזכ הנוזת יכ קפס ןיא ,חמשה הארמה לע לכתסמ^12^ ^12^.םויאב בורק לונ היהיובורקב ןימז ויהישםיכובנ םיצוק היה אל וליפא אוה .ץפנמ הז זא ,םיקתממ םילפונ םה םא .ףוס ילב רזחשל לוכי התא בוביס לכש,ןכבו^^^8 2^.סעכ םע קורי ךפה וליפאשבער ךכ לכ היה אוה .ביבח דיימ אוהו,יסיסע רזגלותוא ליכאמ התא ,לבא^^^8 7^ ^12^.םיצע בטוחלש תדוכלמב וספתנ רשאכ ףסונ הטישפ רויס ךרענש םירחא ץימא םימשוגמ ינש .םייניש אלמ תדוכלמהלש תיתחתבו ,לגעמבוירבחמ דחא יולת היה הז תינרתח תושי .רושיאהלע חוטב בצמב אוהשכתואשונה בוח תורגא תא ךותחלוהחידבה תא ראשה םודא רותפכינא^^
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more