סימניות

משחק 2 לבחה תא ךותחל באינטרנט

                                  Cut The Rope 2 קחשמ

2 לבחה תא ךותחל (Cut The Rope 2):

.2 לבחה תא ךותחל קחשמב ךתיא רזוח קיחצמ קורי רוצי .בטיה תאז עדוי התאו תוינועבצ לקמ לע תוירכוס ץירעמ אוה .םיקתממ ץראל םינדעמ לע ךלוה אוה זא ,םילזאפ םיישק בהוא אוה ,לטרגא וא הספוק קתממ .תוכבוסמ תומר הברה םע תקתרמ הקתפרה אוצמל ולכות .לודג לוגע קתממ יולת והצקבש ,לבחה תא ךותחל איה המישמה .הקותמה ןשה לש חותפה הפה ךותל רשי לופיל תבייח איה .בוהזה םיבכוכה תא ףוסאל הסנמ ,שרגמה לע םילושכמ שמתשהל וא ענמיה .לבלבמו ןיינעמ רתוי וליפא השענ ןירותסמה
" "