סימניות

משחק םיבורג יקס באינטרנט

                                  Groovy Ski קחשמ

םיבורג יקס (Groovy Ski ):

.חונ אל תויהל שיבכהו ,ויתועונתב טלוש התא יכ ,חוטב שיגרמ ונרוביגש אלא ,ןכוסמ קס .בהז יבכוכ ףוסאלו ץע ימוסחמ ראשמ קתונמ ,רצה ךובמה ךרד רובעל ךרוצ שי .שדחמ ליחתהל יל שיו ,ינלטק חיכוה ץמשה ןוכנה אלה ךלהמה .רבכע - לוהינ
" "