סימניות

משחק 5 הז תא ץיצפהל באינטרנט

                                  Bomb It 5 קחשמ

5 הז תא ץיצפהל

Bomb It 5

.Blow it up תמסרופמה םיקחשמה תרדסב ישימחה קלחה תא םכבל תמושתל םי .ףרה אלל הזב הז םירחתמש םינטק םיטובור לש תושגרמה תואקתפרהב קלח ו .םכומכ ןקחש ותוא לומ םג אלא ,בשחמה לומ קר אל Bomb It 5-ב קחשל ול .ךלש תומדה תא רוחבל ךרטצת ,ןכמ רחאל .ךובמה לש הפמ םכינפלש ךסמה לע עיפות ,תאז ושעתש עגרב .םינוש תומוקמב ויהי ךלש ביואהו רוביגה תויומד .הטושפ יד איה קחשמה תרטמ .ךלש םיביריה לכ תא דימשהל בייח התא .ךירצ התאש ןוויכב עונל ךלש רוביגה תא ץלאת ,הרקבה ישקמ תועצמאב ,ך .רבדה ותוא תא השעי ךלש ביריה .םימיוסמ תומוקמב ןמז תוצצפ לותשלו ביוא תעונת ילולסמ בשחל ךרטצת .והשלכ ץפח ירוחאמ אבחתהל וא הזה םוקמהמ חורבל ךרטצת ,תחנות הצצפהש .ץוציפ שחרתי ,רוחאל רופסי רמייטהש עגרב .ותומי םה ,ולש הלועפה רוזאב םיאצמנ ךלש םיביריה םאו ללחב טשפתי ץו .תודוקנ ךל ונתניי הז לע .רתוי דוע תושגרמ תואקתפרה ךל וכחי ובש Bomb It 5 Online קחשמב השד
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more