סימניות
םיקחשמב ותוא ץצופל

םיקחשמב ותוא ץצופל

.םידומחו םינטק םישנא םע םניחב קחשל ןימזמ הז תינועבצ הרדס תנווקמ קחשמ הכמ .ןמרבמוב לש ידמ תא םיריכזמה ,ולשמ םיקוח לש ןטק םלועב םייח םה .ךובמבםישדח םיביתנ תונבל םהל רוזעלו,םיקפוא תוגיהנמ יטנטילימ יפוא חק .ביואל תכללוהצצפחנה .םיפסונ םייחוםידחוימ תוחוכ םינתונ ,רתוי םימלשומ תויומדה תא וכפהי ופסאנש םיסונו .המישנה התואב הרדס לכ לש תומרהלכ תא חצנל ידכ המכוחב וז הנתממ רטפיהל הסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 11)

משחקים ותוא ץצופל לפי קטגוריה:

!הזש המ לכו,והזו הז תא ץצופל קחשמ

.םסקו םסק לש הרדס ושע םיחתפמה,יסיסבה ןויערב ךישמה
.תונב שולשו םינב השימח :םיינועבצ םיטובור הנומש ךל רוביגםוקמב .יוהיז ןכלו ,הלא םינושה םיעבצ לכ

:הריחב ,תורחא תורדגה תושעל הצור ,תוידוחיי תונוכת םהל תתל לוכי התא ,ףסו .ךילהת לש תושגרתהה תא ןתונ רחא םדא לש תוחכונ יכ ,הכמה ינשל קחשמה ךלהמב תושעל ד

.ןקתפרהושאונ לייח ,הסירה לש המשנה תא הריתסמ איהש םושמ ,העטמ אוה םידליה לש הארמ .סרהו םישקומ – דע וז ךרדב םיצורמ אל םה ,םהלש תומישמה םיעוצעצהמדחא לכ 100 .תונרתח לש הטישה התואב ,קחמיהל םיבייח ,םג ,םידגנתמ .תועטב ךל רוכמ עזעזל ידכ םמצע תא ליעפהלו הצצפהלש טלפה תא םוטאל ,תדוכלמל ביריה .תויורשפאהתריחבל םינימזשהאלולב םילולסמ לש תופמהלע הביכר ,תוריהמ לע תורחתהל םג .םיציאמוםיליפכמ ,המצוע תבר הצצפ:תונתמ לבקלו,םיסונוב םע תובית ץצקל הסנמ ,וז הסר .אוהומצע עגפ אלל ורתונ םיביואה תא ליפהל ךרוצ שי וב ,דייקרא בצמבםייקתת ,עבש הרד .10 םינושארה םיביואה תא דימשהלו ביואהינפל תועבטמ 10 הפמה לע ףוסאל :םיהז םיעוצע .תידוחיי השיג םיליכמ םירחא םיקחשמ לבא .דיחי ןקחשל בצמב קחשמ התא םא וליפא ,רחא bombermenami םע תורחתהל ךרטצי ,תיסיסבה .םינימזה םירזיבאהתועצמאב ךלש תומדה תא ךופהל 5 העיצמ איה ץצופל קחשמה לש אשונה10 .תעל תעמ תנמוסמ הפמה לע ןמוסמש,חטשה תא תחקל אוה תושעל רתויב בושחה רבדה לבא .קשנכ שיטפתועצמאב ,ביריהמרטפיהל ידכ לוכי התא ,המידק התא םאו,ןושארה רוזאה תא תח .םינוש קשנ ילכ לש םינוש םיגוס לש רשועה לש ינשה קלחה
.תומילא לש םיאבה םיעצמאה תרגסמב יכ חוטב תויהל לוכי ,םיסונוב םע תוספוק תא אוצמל .תוצלפמה תא איפקהל תלוכיה תאורתאב םיבכוכה לכ ףוסיאב ךורכ 7 ותוא ץצופל קחשמה לש

.הערפ לש ורבק תאוהיירפס ,עונלוק,הפק יתב ,םימ קרפ:םיצוציפותוצצפ םע עפומה לש םוק .דדובה bombermenom תויהל וא​​ ,ףתושםע קחשל לוכי התא .תומדקתמ תויורשפא םע סונוב לבקלותומייק תוצצפ תועצמאב החטבב ץוציפ ימוסחמ .ףיקתוזעונ תויהל ,םיבירי לע םויאהיהי שיטפהוליפא .תיטננימודה הרטמה תא גישהל תנמ לע םישדח םיליבש תבהלוםיצורימ חצנל ,דואמ רהמוהיי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more