סימניות

משחק הצצפ איה המישמה באינטרנט

                                  Bomb it mission קחשמ

הצצפ איה המישמה (Bomb it mission ):

.םיטובור לש ידגאה םלועה לא ונתוא חקול הז םיהדמ קחשמ .תוצייצמה רופיצ ןיב םינומיר לש םידימתמה םיצוציפה תא עומשל םג אלא ,םיחרפו םיצע .םיטובור ןיב תינימשה לאידנומה תודרשיה תא ריבעמ הז .רתויב בוטה לבחמה רובע הריזב המיחל םדא ינב םימוד דואמ םה יכ םינטק םיטובור .םייחב ראשיהל איה ךלש המישמה
" "