סימניות

משחק הז תא ץצפה באינטרנט

                                  Bomb It קחשמ

הז תא ץצפה

Bomb It

.תוינועבצ תויומד עברא לש ןהיתואקתפרה לש ןתליחת השעמל אוהש ,ןושאר .ולשמ עבצ וליפאו ולשמ יפוא שי דחא לכלו םיטובור םה קחשמה ירוביג .םינב םה תונטנא יתשו ריהב קוריו לוחכו ,תונב םה תחא הנטנאו דורוו .ינשה תא דחא דימשהל וטילחהש םיציצפמ לש תורחת אוה קחשמה ,םצעב .ךדגנ ראשה תא ביצמ התא ,ךלש הדליה וא דליה ,רוביגה תריחב ידי לע .קחשמ טוב ידי לע וטלשי םה .ךתושרל תוצצפ ךל שי ךכ םשלו םיביריה לכ תא רערעל איה המישמה .רתויב בורקה הסכמה ירוחאמ אבחתהל וא ,קחרתהל דימ תוסנלו חוורה שקמ .וכרדב הרקנה לכ תא ףוחסיש םלה לג םיישפוחה םינוויכה לכל טשפתי ץוצ .םיקולב ץוציפ ידי לע ךכרד תא תונפל םג אלא ,םיבירי סורהל קר אל תו .תואדווב Bomb It קחשמב תוכזל הצור התא םא ףוסאל ךירצ התאש דואמ םי .לבגומ ןמזהש ורכזו תומרה ןיב ורבע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more