סימניות

משחק םילולעפ ינש באינטרנט

                                  Two Stunts קחשמ

םילולעפ ינש (Two Stunts):

.תולע אלל תקפנומ איהש ןוויכמ ,תחא קר תחקל ולכות הכ דע ךא ,היינשה .ריע תובוחרו רדהנ יעבט ףונ ,םינומיא שרגמ :תומוקמ השולש שי ךכ םשל .םיקירט עוציבל םידחוימ םירישכמ ואצמת םוקמ לכב .ראופמ ינוריע שיבכ ךרואל וא חטשב וליפאו רפע יכרדב בוכרל ולכות ,ת .תודוקנ ולבקת םרובע ,םיקירט עוציב אוה קחשמב רקיעה לבא .םילולעפ ינשב ךלש תוינוכמה תא להנל תינמז וב לכותש ךכ םיינשל לצפת
" "