סימניות

משחק / םירטסקאה םירטסקאה תמחלמ באינטרנט

                                  Extreme Thumb War קחשמ

/ םירטסקאה םירטסקאה תמחלמ (Extreme Thumb War):

.ףיכ שי תוחפל לבא ,םתוא בשייל לוכי אל התא ובש ,לדוגא םירטסקא קחשמה תא שגופ התא .בשחמה ביריה םע םחלית התא תרחא ,יתימא ףתוש לש תוחכונב יולת הז ,םינקחש םיינש וא .רידא םירקוב עבוכ וא הפי תוריפ תלסלס תרוצב ןנגוסמ עבוכ םירהל ,עבצא שבלתהל לוכי .הכי םחולהש ךכ ,הילע ץחל ,תומדה לע טולשל ידכ .לוחכ חכ ,םייח - קורי :םישקשק ינש שי םינקחשה לעמ .דבאת תרחא ,ונטקי אל םייחהש גואדל שי .םג ךרוצ היהי תונמוימ ,חוכב יולת לכה אל
" "