סימניות

משחק Silly 2 תומל םיכרד באינטרנט

                                  Silly Ways to Die 2 קחשמ

Silly 2 תומל םיכרד (Silly Ways to Die 2 ):

.םהלש תושפיטה לש תוינועבצה תוצלפמה לע לקהל תופיחדב ,הדחכהה ףס לע םינטק םירוצי .הז תא עונמל ךירצ התאו ירזכא חצר ילכ םיכפוה םהלש תוריעזה תואלכמב םייתיב למשח י .תויומדה רובע תוינלטק הנייהת תואיגש שולש ,עבצ לש תיבח ךותב עיבטה ,תוומל אופקל .תוקונית רתוי ךוסחלו תיברימ תודוקנ רובצל הסנ
" "