סימניות
טנרטניאב תומל םיכרד ישפיט

טנרטניאב תומל םיכרד ישפיט

.םניחב תומל שפיט םיכרד םינווקמ םיקחשמ םיעיצמ ונחנאו ,קחשל ןמזה ה .ךלש םינפה לכ לע ךויח לע רומשל םיבצמה לכב יכ םישימג םירוציה תא ש .דעצ לכב תברואה הנכסה תורמל ,תומל תורשפאה ינפמ םיששוח אל םהש האר .יופצ יתלב ןפואב עיגמ תורצ ,רחא רוזאב וא ריעב בוחרב ,קורי ןווגב .תומי אל האנ םירוביגה דחא ףאש ךכ ,הנכסה תא עונמל ידכ ןמזב רוזעל .redone תויהל וכרטצי תומר תאו ,םייתסי קחשמה ,תמ היישילשה לכ םא .ףיכ םילזאפ ןורתפ ידי לע דורשל ידכ geeks הרזע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תומל תושפוטמ םיכרד לפי קטגוריה:

Games ללכב אלו ףיכ :תומל תושפוטמ םיכרד scared

.שפוטמ ךויח םע םידומח םירוצי תוארל ,ךייחל הצור דימ ינא ,תומל תוש .הינונקה תא תבזוע ,תקתוש הירוטסיהה ,הלאה םירוציה םה ימ .םינונח לש םהייח תא ליצהל דציכ דקמתהל ךרוצ שי ןכש ,תובישח רסח או

.לילצה תא ןייצמה למס לע הציחל ידי לע ותוא תובכל לוכי התא ,ךלש הב

:םירחא םיטושפ םידקפ םנשי ,ףסונב .םהל תפקשנה הנכסה תא םיניבמ אל ,םידלי ומכו ,דחפ אלל םיגהנתמ םה .תאז תושעל תובר םיכרד שיו ,תומל םילולע םה עגר לכב .הרקי אל הזש אדוול ךירצ םג התא .םיטקייבוא לע הציחל ,רבכעה םע תויצלופינמ תושעל ,דואמ רהמ לועפל ך

.םייחל הרומח הנכס שי ,ןווקמ קחשמ תומל תושפוטמ םיכרד ,םיקיזמ אל י

:ולכות םינוש םיקלחב .הנוכנה הטלחהה תא לבקלו בצמה תא ךירעהל ךרוצ שי וכלהמבש ,תופקתשה .תומי םירוביגה דחאו ,בוביסה תא דבאל הווש הז ,תונומת יתשב םינטק ם .הלחתההמ תומישמה לכ תא רובעל ליחתהל ךירצ התאו ,ודבאי קחשמה ,דחא

.חתפ יחתפ הצמוח תוילולש ץופקל םירוצי רוזעל ןנוכתה .ךירחא ףודרי ירזכא בוד .ברקע תוציקעמ םלעיהל אלו שקומ לע ץצופל ,עובטל םכלש םירבחהמ דחא ף .דיחפהל םידליה ענומ תויהל ךירצ יכ םינטק םינבל םירבכע וליפא .םיעט רגפ ךופהי הז ,חצנמ התא םאו ,ףוע םע קבאמ םג שי .הניפ לכב םישחרתמ םיינוציק םיבצמ .רוזעת אל םא תוומ עונמל אל ,השדחה הנשה לש םיגחה לע םג .םייוסינ ןגראמו ,גחה תא לקלקל טילחה ןילמרג לש גוס הזיא .תורצ עונמל אל םא ,הנורחאה הלועפה תויהל יושע הז ,םיינטחמ יפוי לש

.ינלטק קשנ םיכפוה אל חבטמ ילכ ,רלור ידי לע ץחמנ אל םה יכ אדו .עבצ האלמ תיבחב קונחל וליפא וא ,איפקמב תוומל אופקל לוכי התאו ,בכ .רתוי בוט בושחל ,רתוי רהמ ץורל ,רתוי הובג ץופקל םיקיג רזוע ,בצמה .םהלש הריהמה הבוגתה תויונמוימ לגרתל בוט רפס תיב הזו ,תוריהמב םיח .יאנפ תולבל םיענ הז ימ םע ,בבוש םיוות םע ףיכ עוצעצ קר הז ,ףסונב .רתוי תומר רובעל ןוצרה םרוג ,םיבוכיע תוריהמב הלילעה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more