סימניות

משחק Silly תואקתפרה :תומל םיכרד באינטרנט

                                  Silly Ways to Die: Adventures קחשמ

Silly תואקתפרה :תומל םיכרד (Silly Ways to Die: Adventures ):

.הלוקש תולועפ ינפמ םהילע ןגהל ךירצ התאו ,תושדח םיכרד םע ואב םה זא ,ולש םייחה ת .תועבטמ ףוסאלו תודוכלממ ענמיהל ,םירחא םיינלטק םילושכמו תינצוק תצלפמ ,יצמוח םימ
" "