סימניות

משחק םילדבה :תומל תוישפיט םיכרד באינטרנט

                                  Silly Ways to Die: Differences קחשמ

םילדבה :תומל תוישפיט םיכרד (Silly Ways to Die: Differences ):

.ךלש יתוזחה ןורכיזה תא קודבל טילחהו רצע ךות ומצע תא דימשהל ,גורהל תונוש םיכרד .םילדבה הרשע םירתסומ םה לבא ,םיהז טעמכ תונומת יתש םה .תונוכנו םתוא שפח .ךסמה שארב זרדזהל ,תוריהמב טעמתמו ךלוה יקפואה םלוסה ,ול בצקוהש ןמזה רחא שופיחב
" "