סימניות

משחק Silly הגלפמ דלומ תומל םיכרד באינטרנט

                                  Silly Ways To Die Christmas Party קחשמ

Silly הגלפמ דלומ תומל םיכרד (Silly Ways To Die Christmas Party ):

Crazy ליפשמה םתומל ומרגש םיינוציק םיעוריא לש םתושחרתה תא תופצל םיכירצ ונחנאש ר .דנלרג תרואת וא דלומה גח ץע לע בכוכ םישל לש תונכסל םיעדומ םניא םה םינכסמל לקהל .ףיכ הז ךלש םירבחה גועלל הבהאו םילשובמ םיקורי ןילמרג םיוות תוריכע
" "